vhc.com.vn

Ứng dụng Giám sát hành trình iBoxNAV for Android

1.Giới thiệu Bộ giải pháp quản lý doanh nghiệp AD – Keeper
Hệ thống hoàn chỉnh
AD-KEEPER cung cấp một loạt lớn các chức năng tích hợp vào một nền tảng tổng thể và môi trường web. Xử lý bất kỳ số lượng các công ty con, nhà máy, ngôn ngữ, tiền tệ và quy tắc kế toán. Sử dụng quyền để xem các bảng biểu và báo cáo đồ họa để ra quyết định. Bạn có thể chọn sẵn các báo cáo hoặc dễ dàng tạo ra các báo cáo mới đáp ứng nhu cầu của mình. AD-KEEPER có khả năng mở rộng rất cao, hỗ trợ nhiều máy chủ, khối lượng giao dịch cao, hàng trăm người dùng và sự phức tạp theo yêu cầu của các doanh nghiệp với độ tăng trưởng lớn. AD-KEEPER có một “từ điển của các ứng dụng “, như là một hệ thống ERP đầu tiên ở giữa cho phép chương trình thích ứng và thay đổi dễ dàng “mà không có lập trình viên”. Để thực hiện thay đổi, thêm các yêu cầu mới không còn cần thiết phải liên lạc với một công ty chuyên triển khai hệ thống, giảm đáng kể chi phí bảo trì.
1.Giới thiệu Bộ giải pháp quản lý doanh nghiệp AD – Keeper
Hệ thống hoàn chỉnh
AD-KEEPER cung cấp một loạt lớn các chức năng tích hợp vào một nền tảng tổng thể và môi trường web. Xử lý bất kỳ số lượng các công ty con, nhà máy, ngôn ngữ, tiền tệ và quy tắc kế toán. Sử dụng quyền để xem các bảng biểu và báo cáo đồ họa để ra quyết định. Bạn có thể chọn sẵn các báo cáo hoặc dễ dàng tạo ra các báo cáo mới đáp ứng nhu cầu của mình. AD-KEEPER có khả năng mở rộng rất cao, hỗ trợ nhiều máy chủ, khối lượng giao dịch cao, hàng trăm người dùng và sự phức tạp theo yêu cầu của các doanh nghiệp với độ tăng trưởng lớn. AD-KEEPER có một “từ điển của các ứng dụng “, như là một hệ thống ERP đầu tiên ở giữa cho phép chương trình thích ứng và thay đổi dễ dàng “mà không có lập trình viên”. Để thực hiện thay đổi, thêm các yêu cầu mới không còn cần thiết phải liên lạc với một công ty chuyên triển khai hệ thống, giảm đáng kể chi phí bảo trì.
1.Giới thiệu Bộ giải pháp quản lý doanh nghiệp AD – Keeper
Hệ thống hoàn chỉnh
AD-KEEPER cung cấp một loạt lớn các chức năng tích hợp vào một nền tảng tổng thể và môi trường web. Xử lý bất kỳ số lượng các công ty con, nhà máy, ngôn ngữ, tiền tệ và quy tắc kế toán. Sử dụng quyền để xem các bảng biểu và báo cáo đồ họa để ra quyết định. Bạn có thể chọn sẵn các báo cáo hoặc dễ dàng tạo ra các báo cáo mới đáp ứng nhu cầu của mình. AD-KEEPER có khả năng mở rộng rất cao, hỗ trợ nhiều máy chủ, khối lượng giao dịch cao, hàng trăm người dùng và sự phức tạp theo yêu cầu của các doanh nghiệp với độ tăng trưởng lớn. AD-KEEPER có một “từ điển của các ứng dụng “, như là một hệ thống ERP đầu tiên ở giữa cho phép chương trình thích ứng và thay đổi dễ dàng “mà không có lập trình viên”. Để thực hiện thay đổi, thêm các yêu cầu mới không còn cần thiết phải liên lạc với một công ty chuyên triển khai hệ thống, giảm đáng kể chi phí bảo trì.