vhc.com.vn

SOFTWARE DEVELOPER (02)

Làm việc với nhóm phát triển phần mềm để thiết kế, phát triển và test phần mềm ứng dụng.
Tham gia vào tất cả các pha phát triển phần mềm (đặc tả yêu cầu, phát triển, chuyển giao và hỗ trợ).
Làm việc với nhóm phát triển phần mềm để thiết kế, phát triển và test phần mềm ứng dụng.
Tham gia vào tất cả các pha phát triển phần mềm (đặc tả yêu cầu, phát triển, chuyển giao và hỗ trợ).