vhc.com.vn

Trang web Quản trị Cặp lá yêu thương VTV24

“Cặp lá yêu thương” là dự án thiện nguyện do Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung Số (tiền thân là Trung tâm Tin tức VTV24) khởi xướng. Lấy hình ảnh chiếc lá bồ đề – biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo làm hình tượng xuyên suốt, “Cặp lá yêu thương” là cầu nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống; góp phần lan tỏa tình yêu thương nhân ái trong mỗi cá nhân, mỗi gia đình Việt và xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tính nhân văn. Công ty VHCSoft JSC đã phối hợp cùng Trung tâm Sản xuất và Phát triển Nội dung Số xây dựng nên trang web quản trị cho dự án “Cặp lá yêu thương”, góp một phần sức lực trong sự thành công của dự án.

Các chức năng quản trị

Quản trị lá lành 

Xây dựng chức năng hiển thị danh sách lá lành, cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa, thêm mới hoặc import, export dữ liệu.

Sắp xếp lá lành theo số tiền ủng hộ.

Tự ngưng ghép cặp đối với các lá lành không đủ số tiền tối thiểu để ghép cặp.

Quản trị lá chưa lành 

Xây dựng chức năng hiển thị danh sách lá chưa lành, cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa, thêm mới hoặc import, export dữ liệu.

Cho phép người dùng lọc và tìm kiếm lá chưa lành theo mã lá, tên lá hoặc trạng thái. Kết xuất ra các thông tin liên quan như: Mã lá lành, Tên lá chưa lành, Số tài khoản, Người giám hộ, Năm sinh, Địa chỉ, Tổng số tiền được hỗ trợ, Trạng thái. Đối với những lá chưa lành không còn đủ điều kiện để ghép tự động, quản trị viên cập nhật trạng thái là Không duyệt.

Tạo dựng chức năng xem Chi tiết thông tin, hiển thị cụ thể thông tin lá chưa lành và Danh sách người ủng hộ. Quản trị viên được quyền bổ sung, sửa đổi các thông tin của các lá chưa lành này.

Quản trị người giám hộ 

Xây dựng chức năng hiển thị danh sách người giám hộ, cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa, thêm mới hoặc import, export dữ liệu.

Cho phép người dùng lọc và tìm kiếm người giám hộ theo các tiêu chí Mã người giám hộ, Tên người giám hộ. Kết xuất ra các thông tin liên quan như: Mã giám hộ, Tên giám hộ, Số tài khoản, Năm sinh, Hoàn cảnh, Địa chỉ.

Tạo dựng chức năng xem Chi tiết thông tin, hiển thị cụ thể thông tin người giám hộ. Quản trị viên được quyền bổ sung, sửa đổi các thông tin của các người giám hộ này.

Quản trị dòng tiền 

Xây dựng chức năng hiển thị danh sách dòng tiền, cho phép người dùng tìm kiếm theo từ khóa, thêm mới hoặc import, export dữ liệu.

Cho phép người dùng lọc và tìm kiếm dòng tiền theo các tiêu chí Mã lá lành, tên lá lành, mã lá chưa lành, tên lá chưa lành, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, hình thức. Kết xuất ra các thông tin liên quan như: Mã lá lành, Tên lá lành, Mã lá chưa lành, Số tiền ủng hộ, Ngày gửi.

Tạo dựng chức năng xem Chi tiết thông tin, hiển thị cụ thể thông tin dòng tiền. Quản trị viên được quyền bổ sung, sửa đổi các thông tin của các dòng tiền này.

Các chức năng báo cáo

Kết xuất các báo cáo:

Báo cáo ủng hộ hàng tháng

Báo cáo số lượng lá lành

Báo cáo số lượng lá chưa lành

Báo cáo tăng trưởng hàng tháng

Báo cáo sô lượt ủng hộ